کلینیک نیکان مشهد

اصلاح عیوب انکساری

/lasik

أنواع روش هاي اصلاح عيوب انكسارى شامل: لنزهای تماسی، کاشت لنز، PRK، فمتولیزیک، لیزیک