اورژانس چشم مشهد

قرنيه

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%87

أنواع جراحي هاي متداول قرنيه: رینگ داخل قرنیه، کراس لینک، پیوند قرنیه مصنوعی، لیزر قرنیه


اصلاح عیوب انکساری

/lasik

أنواع روش هاي اصلاح عيوب انكسارى شامل: لنزهای تماسی، کاشت لنز، PRK، فمتولیزیک، لیزیک